Strona główna

Regulamin i procedury świetlicy Regulamin obiadów Dokumenty do pobrania Wychowawcy świetlicy Nasze projekty Świetlicowe imprezy Współpraca z MBP Filia Podłęże I WYCHOWAWCY ŚWIETLICY POLECAJĄ Fotokronika świetlicy

Świetlica szkolna

Regulamin i procedury świetlicy

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Na podstawie Art. 67 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.  Szkoła podstawowa (...) jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole na dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców- na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

OGÓLNY REGULAMIN

działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie

 

Informacje ogólne

1.     Działalność świetlicy szkolnej określa Ogólny Regulamin oraz Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej (do wglądu w świetlicy szkolnej).

2.     Rodzic zapisuje ucznia do świetlicy poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (karta dostępna
w świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły).

3.     Świetlica szkolna czynna jest od 7:00 do 16:00.

4.     Dzieci nieodebrane do godziny 16:00  zgodnie z procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej przekazywane są odpowiednim służbom.

5.     Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną uczniom, którzy zostali do niej zapisani.

6.     Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną uczniom, którzy zostali przyprowadzeni przez nauczyciela/rodzica/opiekuna lub samodzielnie przyszli zgłosić swoją obecność.

7.     Dzieci skarżące się na dolegliwości zdrowotne po stosownym telefonie od nauczyciela/pielęgniarki szkolnej winny zostać natychmiastowo odebrane przez rodzica/opiekuna/osobę upoważnioną.

8.     W razie konieczności nauczyciele będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami,
a w razie braku kontaktu z osobami wskazanymi do odbioru dziecka.

9.     Rodzice niewyrażający zgody na okazjonalny poczęstunek dzieci jedzeniem oraz piciem w tym słodyczami, podczas uroczystości i zabaw świetlicowych czynią to poprzez pisemną deklarację
w karcie zgłoszeniowej.

 

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

10. W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci do niej zapisane oraz dzieci mające przerwę między lekcjami.

11. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej nie może samowolnie jej opuszczać (np. wyjścia do sklepiku lub na aulę). Nauczyciel może w wyjątkowych sytuacjach zezwolić dziecku na wyjście do sklepiku szkolnego.

12. Wyjścia do toalety organizowane są w grupach pod opieką nauczyciela a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie za zgodą wychowawcy.

13. Uczeń opuszczający za zgodą nauczyciela samodzielnie świetlicę (np. do toalety, sklepiku) zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa, udania się do toalety najkrótszą drogą tam
i z powrotem oraz do poinformowania o swoim powrocie nauczyciela.

14. O wyjściu ucznia do biblioteki decyduje nauczyciel.

15. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

16. W świetlicy szkolnej obowiązuje posiadanie obuwia zmiennego.

17. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane są do czynnego udziału w zajęciach dydaktycznych, grach i zabawach organizowanych przez wychowawców oraz zobowiązane są dostosowywać się do planu dnia.

18. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia m.in. o charakterze dydaktycznym, plastycznym, technicznym, informatycznym, sportowym, muzycznym oraz filmowym.

 

Odbieranie dzieci/powrót dzieci do domu

 

19. Rodzic/opiekun odbierający dziecko zawsze musi poinformować o tym fakcie nauczyciela.

20. Osoby odbierające dzieci zobowiązane są posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.

21. Uczniowie przebywający w świetlicy przed lekcjami wypuszczani są dopiero podczas przerwy poprzedzającej ich lekcję.

22. Podopieczni nie będą przekazywani rodzicom podczas przerw obiadowych.

23. Uczniowie wychodzą/są odbierani zgodnie z wypełnioną przez rodziców kartą świetlicową.

24. Jeśli uczeń w karcie świetlicowej nie ma zaznaczonej możliwości samodzielnego powrotu do domu, to jego wyjście może odbywać się tylko po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia zawierającego datę i czytelny podpis rodzica.

25. Za samodzielny powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice, po uprzednim wpisaniu odpowiedniej adnotacji do karty świetlicowej dziecka lub jednorazowo poprzez pisemną zgodę.

26. W trakcie pandemii rodzice odbierający dzieci ustawiają się w kolejce z zachowaniem właściwych środków ostrożności (zasłonięte usta i nos, dystans społeczny).

27. W trakcie pandemii rodzic/opiekun chcący odebrać dziecko ze świetlicy podchodzi do drzwi numer 131 (wyjście ewakuacyjne znajdujące się przy świetlicy) i sygnalizuje swoją obecność dzwonkiem. Po weryfikacji przez pracownika szkoły, przechodzi pod wejście główne, gdzie oczekuje wyjścia swojego dziecka.

 

Inne

28. Świetlica nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, pozostawione lub zniszczone na terenie świetlicy.

29. Świetlica posiada bezpośredni numer telefonu: 32 76 29 180 wewnętrzny 13.

30. Pozostałe kwestie obejmują przepisy zawarte w dokumencie Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej (dostępne do wglądu w świetlicy szkolnej).

31. Sprawy nieujęte w niniejszych regulaminach oraz sporne rozstrzyga kierownik świetlicy.

 

PROCEDURY_W_SWIETLICY_2020-2021.pdf

KARTA_ZGLOSZENIA_DO_SWIETLICY_2021-2022.doc

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć