Regulamin świetlicy Stołówka szkolna Wychowawcy świetlicy Koła świetlicowe Nasze projekty Rok szkolny 2017-18 Rajd rowerowy I Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa Rok szkolny 2016-17 Tak się bawimy 2018-19 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 2018 Nasze konkursy WYCHOWAWCY ŚWIETLICY POLECAJĄ

Świetlica szkolna

Regulamin świetlicy

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Na podstawę Art.67 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Szkoła podstawowa (...) jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole na dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

OGÓLNY REGULAMIN

działalności świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Jaworznie

 

Informacje ogólne

 1. Działalność świetlicy szkolnej określa Ogólny Regulamin oraz Procedury obowiązujące
  w świetlicy szkolnej (do wglądu w świetlicy szkolnej).
 2. Świetlica szkolna czynna jest od 7:00 do 16:00.
 3. Dzieci nie odebrane do godziny 16.00  zgodnie z procedurami obowiązującymi w świetlicy szkolnej przekazywane są odpowiednim służbom.
 4. Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną nad dziećmi, które zostały do niej zapisane poprzez wypełnienie przez rodzica karty_zgloszeniowej_do_swietlicy.doc
 5. Świetlica szkolna zapewnia opiekę pedagogiczną nad dziećmi, które zostaną przyprowadzone przez nauczyciela/rodzica/opiekuna lub samodzielnie przyszły zgłosić swoją obecność.
 6. Dzieci skarżące się na dolegliwości zdrowotne po stosownym telefonie od nauczyciela/pielęgniarki szkolnej winny zostać natychmiastowo odebrane przez rodzica/opiekuna lub przez osobę upoważnioną.
 7. W razie konieczności nauczyciele będą kontaktować się telefonicznie z rodzicami/opiekunami a w razie braku kontaktu z osobami wskazanymi do odbioru dziecka.
 8. Rodzice niewyrażający zgody na okazjonalny poczęstunek dzieci jedzeniem oraz piciem w tym słodyczami, podczas uroczystości i zabaw świetlicowych czynią to poprzez pisemną deklarację na karcie zgłoszeniowej.

 

 

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej

 

1. W świetlicy mogą przebywać tylko dzieci do niej zapisane oraz dzieci mające przerwę między lekcjami.

2. Dziecko zapisane do świetlicy szkolnej nie może samowolnie, jej opuszczać (np. wyjścia do sklepiku lub na aulę). Nauczyciel może w wyjątkowych sytuacjach zezwolić dziecku na wyjście do sklepiku szkolnego.

3. Wyjścia do toalety organizowane są w grupach pod opieką nauczyciela a w wyjątkowych sytuacjach samodzielnie za zgodą wychowawcy.

4. Uczeń opuszczający za zgodą nauczyciela samodzielnie świetlicę (m.in. do sklepiku lub toalety) zobowiązany jest do zachowania zasad bezpieczeństwa, udania się do toalety lub sklepiku najkrótszą drogą tam i z powrotem oraz do poinformowania o swoim powrocie nauczyciela.

5. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.

6. W świetlicy szkolnej obowiązuje posiadanie obuwia zmiennego.

7. Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej muszą brać czynny udział w zajęciach dydaktycznych, grach i zabawach organizowanych przez wychowawców oraz dostosować się do planu dnia. W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia m.in. o charakterze dydaktycznym, plastycznym, technicznym, informatycznym, sportowym, muzycznym oraz filmowym.

 

Odbieranie dzieci/powrót dzieci do domu

1. Rodzic/opiekun odbierający dziecko zawsze musi poinformować o tym fakcie nauczyciela.

2. Osoby odbierające dzieci zobowiązane są posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.

3. Uczniowie przebywający na świetlicy przed lekcjami wypuszczani są dopiero podczas przerwy poprzedzającą ich lekcje.

4. Dzieci odbierane są przez rodziców, opiekunów prawnych lub osoby upoważnione do godziny 12:30 oraz po godzinie 12:50.

5. Sporadyczne, samodzielne powroty dziecka do domu mogą odbywać się tylko po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia zawierającego datę i czytelny podpis rodzica.

6. Za samodzielny powrót dziecka do domu odpowiadają rodzice, po uprzednim wpisaniu odpowiedniej adnotacji do karty świetlicowej dziecka lub jednorazowo poprzez pisemną zgodę lub w wyjątkowych sytuacjach telefoniczną dyspozycję.

Inne

1. Świetlica nie bierze odpowiedzialności za rzeczy dzieci zagubione, pozostawione lub zniszczone na terenie świetlicy.

2. Świetlica posiada bezpośrednie numer telefonu: 32 76 29 180 wewnętrzny 13.

3. Pozostałe kwestie obejmują przepisy zawarte w dokumencie Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej (dostępne do wglądu na świetlicy szkolnej).

4. Sprawy nieujęte w niniejszych regulaminach oraz sporne rozstrzyga kierownik świetlicy.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
  43-609 Jaworzno
  ul. Ławczana 12
 • 32 76 29 180

Galeria zdjęć