Strona główna

REGULAMIN HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA

Orlik

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
„ORLIK  2012”
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  W JAWORZNIE

 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

 

Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” składa się z:

 ·boiska do piłki nożnej – pole gry 56 m x 26 m,

 ·boiska wielofunkcyjnego – pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej i koszykowej

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012”, zwanego dalej obiektem, sankcje za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu oraz pozostałe sprawy istotne dla bezpiecznego korzystania z obiektu i jego trwałości.
  • Zarządcą obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie.
  • Przedstawicielem zarządcy na terenie obiektu, jest animator sportu, zwany dalej instruktorem.
  • Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu, zwanych dalej użytkownikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania użytkownikom odpowiednich poleceń.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

1) Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

2) Wejście na obiekt równoznaczne jest z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

3) Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

4) Boiska czynne są przez cały tydzień zgodnie z harmonogramem opracowanym przez zarządcę (zał. nr 1) i są dostępne dla wszystkich chętnych.

5) W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z obiektu decyduje  instruktor sportu.

6) Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7) Każda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

8) Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do niezwłocznego zgłoszenia instruktorowi uszkodzeń ujawnionych po poprzednich użytkownikach.

9) Korzystający z kompleksu odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody w wysokości 100% wartości zniszczeń.

10) Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych po wcześniejszym zostawieniu u instruktora legitymacji bądź innego dowodu tożsamości.

11) Na terenie obiektu obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne – sportowe z płaską podeszwą z zastrzeżeniem, iż na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie
z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego.

12) W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich
przeznaczeniem zabrania się:

a) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

j) przebywania na terenie osobom poniżej 12 roku życia po zmroku (bez opiekuna),

k) wprowadzania zwierząt.

13)  Osoby przebywające na terenie kompleksu i korzystające z boisk w sposób niezgodny            z niniejszym regulaminem, na żądanie trenera środowiskowego zobowiązane są do natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

14)  Dyrekcja szkoły nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie obiektu.

15)  Notoryczne niestosowanie się do zapisów regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na teren obiektu.

16)  Wszelkie uwagi i skargi dotyczące funkcjonowania obiektu przyjmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć