Strona główna

Samorząd Uczniowski Regulamin SU Regulamin Dyżurów Uczniowskich Z kalendarza SU 2015-16 Z kalendarza SU 2016-17 Z kalendarza SU 2017-18 Z kalendarza SU 2018-19 Z kalendarza SU 2020-21 Międzynarodowu Dzień Kropki Z kalendarza SU 2022-23

Samorząd Uczniowski

Regulamin SU

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAWORZNIE

I Postanowienia ogólne

1.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.     Regulamin niniejszy określa organizację pracy i obowiązki Samorządu Uczniowskiego.

3.     Samorząd Uczniowski jest organizacją wewnątrzszkolną, której celem jest zapewnienie współpracy uczniów z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

II Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

Poprzez swoją działalność Samorząd realizuje następujące cele i zadania:

 

1) poznawanie zasad demokracji i samorządności; 

2) uczenie się demokratycznych form współżycia społecznego; 

3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

4) uczenie się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz za kształt życia społecznego szkoły, panujący w niej klimat i atmosferę; 

5) rozwijanie tolerancji i postawy zrozumienia odmiennych poglądów i przekonań; 

6) pomoc w planowaniu i organizowaniu życia społecznego szkoły; 

7) pomoc w planowaniu i organizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów; 

8) obrona praw uczniowskich i czuwanie nad ich przestrzeganiem. 

III Prawa Samorządu Uczniowskiego

1.     Zasady wybierania oraz działania organów Samorządu Uczniowskiego określa „Regulamin” uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym i powszechnym.

2.     Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.     Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.

4.     lub zajmują stanowiska, niewywołujące skutków prawnych w szczególności poprzez:Organy Samorządu podejmują decyzje pozostające w ich kompetencji w drodze uchwały

    1)  oświadczenia;

    2)  deklaracje;

    3)  opinie;

    4)  apele.

5. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek respektowania wszystkich uchwał i postanowień organów Samorządu.  

6. Uczniowie Szkoły mają obowiązek z całą powagą traktować wybory do organów Samorządu, tak aby funkcje w nich objęły osoby naprawdę odpowiedzialne i godne zaufania.  

7. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.  

8. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,
w szczególno
ści dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak prawa:

1)   do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)   do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym
a mo
żliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)   redagowania i wydawania gazety szkolnej i prowadzenia strony internetowej;

5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami
i mo
żliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

9. Samorząd ma ponadto prawo do:  

1) wyrażenia opinii w sprawie zaproponowanych przez Dyrektora terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2)   delegowania swojego przedstawiciela do komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku uzasadnionego odwołania od oceny ustalonej przez wychowawcę klasy.

IV Obowiązki Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ma obowiązek:

1)      reprezentowania interesów wszystkich uczniów szkoły;

2)      opracowania planu swojej działalności;

3)      wzbogacania ceremoniału i zwyczajów szkoły w oparciu o tradycje szkoły;

4)      demokratyzacji życia szkoły poprzez wzbogacanie form samorządności szkolnej;

5)      kształtowania obywatelskich i patriotycznych postaw uczniów poprzez wdrażanie ich do udziału w życiu klasy, środowiska;

6)      niesienia pomocy i wsparcia osobom potrzebującym poprzez wolontariat stały lub akcyjny;

7)      oraz na stronie internetowej szkoły;  prowadzenie informacji wewnątrzszkolnej na zebraniach, przez radiowęzeł, na spotkaniach grup wiekowych, w gablotach organizacji

8)      wspomaganie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw międzylekcyjnych i przed lekcjami.

V Organizacja pracy oraz zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego

 

 

1.     Podstawowym ogniwem Samorządu Uczniowskiego są rady klasowe uczniów wybierane podczas zajęć z wychowawcą w liczbie co najmniej 3 osób.

2.     Do realizacji zadań zawartych w planie pracy Samorząd Uczniowski może tworzyć w danym roku szkolnym sekcje, a także w razie potrzeby doraźne zespoły robocze.

3.     Uczniowie podzieleni są na grupy wiekowe:

1)     młodsza - klasy I-III;

2)     starsza - klasy IV-VIII.

4.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego powinny odbywać się z udziałem przedstawicieli samorządów klas III-VIII co najmniej raz w miesiącu. Służyć mają one realizacji działań zawartych w planie pracy organizacji oraz omawianiu najistotniejszych spraw z życia szkoły i podejmowaniu decyzji związanych z bieżącymi potrzebami.

5.     Tryb wyboru przewodniczącego i zastępcy Samorządu Uczniowskiego:

1)     na pierwszym zebraniu organizacji, w którym biorą udział przedstawiciele rad klasowych, dokonuje się wyboru kilku uczniów, którzy będą się ubiegali o stanowisko przewodniczącego i zastępcy Samorządu Uczniowskiego. Wybrani uczniowie dokonują autoprezentacji;

2)     nazwiska kandydatów ogłasza się poprzez radiowęzeł szkolny całej społeczności uczniowskiej;

3)     podczas zebrania wyborczego, w którym biorą udział rady klasowe oraz kandydaci, dokonuje się głosowania w trybie jawnym;

4)     kandydat, który uzyska największą liczbę głosów (wymagane jest co najmniej 50% plus 1 oddanych głosów, czyli tzw. zwykła większość głosów) zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów i drugą w kolejności liczbę głosów zostaje zastępcą przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;

5)     jeżeli pierwsze głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się drugie głosowanie, w którym biorą udział trzej kandydaci, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów (w takim przypadku postępowanie jest identyczne jak w pkt. 3. i 4.).

VI Ustalenia końcowe

Regulamin jest dokumentem otwartym. Może być modyfikowany, uzupełniany zgodnie z bieżącymi potrzebami. Decyzje o zmianach podejmuje Samorząd Uczniowski.

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 grudnia 2017 r.

 

 

 


Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć